Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Trust fond Svjetske banke za jačanje odgovornosti i fiducijarnog okruženja (SAFE) u upravljanju javnim finasijama (PFM)

Poboljšanje kvalitete upravljanja javnim finan- sijama (PFM) predstavlja odgovor sveprisutnoj zabrinutosti da mnoge vlade zemalja u tranziciji ne troše finansijska sredstva efikasno i transpa- rentno kako bi trebale, te da su institucionalne kontrole javnih rashoda slabe.
Preuzmite informativni list projekta

Osnova

Inicijativa za jačanje odgovornosti i fiducijarnog okruženja (SAFE) usmjerena je na unapređenje odgovor- nosti u upravljanju javnim finansijama i smanje- nje fiducijarnog rizika na sistemski način kako bi se unaprijedile reforme u regiji Evrope i Cea- tralne Azije (ECA).

Ciljevi i aktivnosti 

SAFE inicijativa nastoji poboljšati status upravljanja javnim finansijama u zemljama korisnicama kroz ostvarenje sljedećih ciljeva: i) unapređenje razumijevanja statusa uprav- ljanja javnim finansijama u ciljanim zemljama korisnicama; ii) podrška definiranju, provedbi i upravljanju javnim finansijama uzimajući u obzir ciljeve vlade u oblasti upravljanja jav- nim finansijama i pretpostavljene srednjoroč- ne i dugoročne učinke, i iii) unapređenje zna- nja i iskustva o reformama u oblasti upravlja- nja javnim finansijama kako bi se poboljšala efikasnost reforme i usmjerilo na razvojnu partnersku podršku.

U svrhu postizanja ovih ciljeva, SAFE podržava aktivnosti u okviru sljedeća tri međusobno povezana stuba analitičkog rada i povezanih aktivnosti:

Procjena PFM statusa:

  • Podrška pregledu PFM aranžmana koji vodi vlada ili eksperti uz korištenje standardnog međunarodnog PEFA  okvira za mjerenje ili sličnih dijagnostičkih i analitičkih alata;
  • Izrada i dostavljanje izvještaja o finansijskom upravljanju.

Podrška definiranju, provedbi i upravljanju PFM reformi:

  • Istraživanje, analiza i definiranje plana aktiv- nosti za PFM reforme u konsultacijama sa drugim razvojnim partnerima;
  • Stvaranje mreža u okviru vlada za provedbu reformi koje se odnose na jedan ili više aspe- kata PEFA okvira;
  • Istraživanje u svrhe osiguranja boljeg razu- mijevanja rezultata dijagnostičkih procjena, te utvrđivanje i planiranje aktivnosti potreb- nih za rješavanje slabosti;

Proširenje znanja i sposobnosti u obla- sti PFM-a:

  • Vrednovanje i komparativna analiza, uključu- jući analizu napretka u odnosu na specifične pokazatelje ili grupe pokazatelja, moderira- nje aktivnosti radnih grupa korisnika kako bi se istražile razlike i utvrdile praktične aktiv- nosti usmjerene na rješavanje nedostataka;
  • Obimnija razmjena iskustva i znanja, uključujući osiguranje foruma za razmjenu informacija i iskustva, te zajedničke aktivnosti usmjerene na rješavanje zajedničkih razvoj- nih prioriteta u oblasti PFM u cijeloj regiji.

Upravljačka  struktura

SAFE program je sačinjen od fonda sa sred- stvima od više donatora uz podršku SECO-a i fonda jednog donatora u ime EK, a korisni- ci su zemlje Zapadnog Balkana. SAFE ima upravljačku strukturu na dva nivoa gdje politike i glavne odluke o finansiranju donosi Upravni odbor Projekta kojeg čine predstavnici Svjet- ske banke, EK i SECO-a. Operativnu podršku pruža Sekretarijat Fonda kojim administrativno upravlja Svjetska banka.

Postignuti rezultati

Do sada je odobreno 17 projekata u okviru SAFE-a od kojih je 14 završeno. Od svog osni- vanja SAFE je osigurao finansiranje za oko jed- nu trećinu PEFA procjena u regiji, uključujući i prvu PEFA procjenu za Bosnu i Hercegovinu. Pored toga, SAFE program je popunio jaz u fi- nansiranju projekata koji su usmjereni na nove pravce u okviru upravljanja javnim finansijama. Neovisni pregled praćenja zasnovanog na re- zultatima   (eng. results oriented  monitoring - ROM) proveden je 2014. godine. Zaključak pregleda je da SAFE TF osigurava male, ali neophodne rezultate u okviru državnih napora usmjerenih na upravljanje javnim finansijama koji se ne preklapaju sa intervencijama drugih donatora.

Kako se uključiti

SAFE prati pristup zasnovan na potražnji. Sek- tretarijat SAFE-a redovno objavljuje pozive za prijavu. Podobne zemlje moraju se prijaviti u toku trajanja poziva za prijavu i dostavljanje prijedloga i ispuniti specifične kriterije definirane u pozivu. Važno je pokazati spremnost za provođenje re- formi i spremnost za transparentnost budžetskog procesa, te objavljivanje PEFA procjena.

Strateška domena Ekonomski razvoj i zapošljavanje
Status U toku
Implementatori Svjetska banka (WB)
Partneri Ministarstvo financija BiH
Projekt implementiran u Globalni/regionalni projekt